Monthly Archives: November 1997

İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİNE KABUL MERASİMİ VE YEMİNİ

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Cemiyete alınacak kişilerin, önce kendi haberleri olmadan teklif eden tara­fından adları ve hüviyetleri bildirilir, haklarında gizlice tahkikat yapılırdı. Adaylığı kabul edilen kişi, gece vakti, önceden belirlenen bir yerde rehberi ola­cak İttihatçı ile buluşur, tahlif (!) yani yemin ettirilecek evin civarına kadar getiri­lir, gözleri bağlamr, gündüz, geldiği yeri bulamasın diye, dolambaçlı sokaklar­dan dolaştırılarak, evin önüne getirilirdi. […]

KAZABLANKA MAHKEME KARARI: (1)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

23 Mart 1973 tarihli KAZABLANKA Mahkemesinin Hürmasonluk- la ilgili karart: 2 Temmuz 1971 tarihinde Kraliyet Savcısının KAZABLANKA Mahke­mesi nezdinde ESPERANCE Cemiye­tini temsilen Bay KABBAJ Abdel- krim’e karşı açmış olduğu davada, ES­PERANCE Cemiyetinin tasfiye edil­mesini, lokallerinin kapatılmasını ve üyelerinin herhangi bir şekilde top­lanmalarının yasaklanmasını ve geçici olarak bir kayımm tayinine karar ve­rilmesini talep etti. Gerekçede, 15 […]

ORTAÇAĞ’IN AYDINLIĞI: I ŞÖVALYELİK ve ŞÖVALYE TARİKATLARI

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

(TAMPLİYE, HOSPÎTALYE VE TÖTONYA ŞÖVALYELERİ) Etimolojik olarak Şövalye, Latince caballus = at kelimesinden türemiştir ve süvari anlamına gelir. Normanlar, süvarilerin Avrupa’da ilk defa kullandıkları üzengilerin sağla­dığı üstünlükle 1066 Hastings savaşında galip gelerek İngiltere’yi istilâ ettiler. Süvarilerin savaş meydanında sağladıkları üstünlük belliydi, hattâ Haçlı Seferle­rinde koltuk altlarında tuttukları mızraklarıyla, kendileri ve atları zırhlı şövalye­ler modem savaş […]