Blog

KAZABLANKA MAHKEME KARARI: (1)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

23 Mart 1973 tarihli KAZABLANKA Mahkemesinin Hürmasonluk- la ilgili karart:

2 Temmuz 1971 tarihinde Kraliyet Savcısının KAZABLANKA Mahke­mesi nezdinde ESPERANCE Cemiye­tini temsilen Bay KABBAJ Abdel- krim’e karşı açmış olduğu davada, ES­PERANCE Cemiyetinin tasfiye edil­mesini, lokallerinin kapatılmasını ve üyelerinin herhangi bir şekilde top­lanmalarının yasaklanmasını ve geçici olarak bir kayımm tayinine karar ve­rilmesini talep etti. Gerekçede, 15 Ka­sım 1958 tarihli, Cemiyetleri düzenle­yen Yasanın (Dahir) 3 ve 7 sayılı mad­delerine aykırı olarak, Mason teşkilatı­nın hedeflerinin İslâmî ilkelere ters düştüğü ve Masonluğun, Müslüman­ların İslâm Dinini yanlış tefsir etmele­rini sağlayacak tarzda eğitim verdiği belirtilmektedir.

Savunmasında, Cemiyetin vekili Sn. KABBAJ Abdelkrim, Cemiyetin misyonunun İslâmî ilkelere aykırı ol­madığını, kaldı ki, Cemiyetin tüm il­kelerinin Krallık Anayasası ile tam uyum içinde olduklarını iddia etmiş­tir.

ESPERANCE Cemiyetinin 2 sayılı maddesinde Cemiyetin amaçları şöyle tarif edilmektedir: “Üyelerine moral destek vermek ve insanilik ilkelerini uy­gulamak – üyelerine, aralarında zaten mevcut olan dostluğu güçlendirecek bir formasyon vermek – üyelerine en iyi ko­şullarda ve olanaklarının elverdiği oran­da sosyal hizmetlerde bulunmalarını ve yoksullara yardım etmelerini sağlamak­tır. “- Ve, 2 sayılı madde, düşünme ve fikir özgürlüğü ile mantıklı tüm dü­şüncelere saygı gösterilmesi gereğini teyit ederek son bulur.

Hürmasonluğun amaçları böyle sıralandığında, içlerinde hiçbirinin İslâm Dini öğretileri ile çelişkide ol­madığı anlaşılarak, ve bu amaçların 31 Temmuz 1970’de yayınlanan Kraliyet Anayasası maddeleri, ve bu arada özellikle İslam’ın Devlet olduğunu ve Devletin dini olduğunu ve Devletin her ferdin dinsel inançlarında özgür olmasını teminat altına aldığını kesin olarak ifade eden 6.maddesi ile de uyum içinde oldukları görülelerek:

DAVANIN REDDEDİLMESİ GE­REĞİNE İNANILMIŞTIR:

BU NEDENLERLE:

MEDENİ HUKUK ÇERÇEVE­SİNDE, ALENEN SAVCININ GÖ­RÜŞÜNÜN AKSİNE VE İLK MERCİ OLARAK,

SAYIN KRALİYET SAVCISININ TALEBİ REDDEDİLMİŞTİR

(1) Fransa Milli Büyük Locası (GLNF) arşivlerinden alınmıştır. Fransız diline resmi tercüme­nin fotokopisi ekte sunulmuştur.

Celil Layiktez
Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *