Blog

Sorular Yanıtlar – Sayı 64

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Atatürkçü olduğunuzu, laiklik ve demokrasiye inandığınızı iddia ediyorsunuz. Cumhuriyet Bayramında Anıt Kabir’de boy göstermekten başka ne yapıyorsunuz?

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Atatürk, İnkılaplar, demokrasi, laiklik, insan haklan gibi konularda paneller organi­ze ediyor, yaklaşık 1000 üniversite öğ­rencisine karşılıksız burs veriyoruz. Hemşirelerimizin kurduğu Beyaz Eldi­ven Derneği kursiyerlerimizle ayda bir çaylı toplantılar düzenliyor. Bu toplan­tılarda genel kültür ve Cumhuriyet ilke­leri konulannda karşılıklı sohbetler ya­pılıyor, konserler, müze gezileri tertip ediliyor, öğrencilerin becerileri sergile­niyor, aynca öğrencilerin sağlık, ders gibi özel ihtiyaçlan karşılanıyor.

Politikacı kardeşlerimiz, Masonlu­ğun öğretileri yönünde muhtelif parti­lerde politika yapıyorlar, gazeteci kar­deşlerimiz kamuoyu oluşturuyorlar, profesör kardeşlerimiz öğrencilerine doğru yolu gösteriyorlar, fakat Mason­luk müessese olarak politika yapmıyor, politikaya doğrudan müdahil olmuyor.

Öğrencilere verdiğiniz bursların karşılığında onlardan ne bekliyorsunuz? Bu bir nevi misyonerlik midir? Onları ilerde Mason yapmayı mı düşünüyorsunuz?

Bazı öğrenciler kendilerine neden yardım ettiğimizi, karşılığında ne beklediğimizi sordular, bu arada bazı vakıflardan burs aldıklarında, mutla­ka belirli bir yönde kendilerinden ta­vizler istendiğini söylediler.

Verdiğimiz tek bir cevap var: İle­rici, demokrat, laik, çalışkan, kül­türlü, düşünen, sorgulayan, yani Atatürkçü bir gençliğin yetişmesi için elimizden gelen katkıyı yapma­ya çalışıyoruz. Gerçekten başka bir arzumuz yok. Bu gençlerin arasında kızlar da var. Kızlar zaten mason olamazlar. Erkeklere gelince, ileride, kendi hayatlarını kazanır duruma gelince, eğer müracaat ederlerse ve haklarında yapılacak tahkikat olumlu çıkarsa, her hangi iyi niyet­li bir vatandaş gibi Mason olabile­ceklerdir. Bir ayrıcalıkları olamaz. Misyonerlik yapmıyoruz.

Loca ve üye sayınız nedir?

Federatif bir yapıda yaklaşık 200 lo­ca ve 14000 üye.

Türkiye’dehangi illerde Mason Locaları var?

İstanbul (Beyoğlu, Yakacık, Koşuyo- lu, Bursa); İzmir (Alsancak, Bodrum, Fethiye, Karşıyaka, Kuşadası, Mar­maris); Ankara (Adana, Antalya, Es­kişehir) .

Neden dışa açılma ihtiyacını duydunuz?

Anglo – Sakson ülkelerinde Mason­luk hiç bir zaman gizlenmemiştir, Katolik Kilisesi’nin Masonluk üze­rindeki aforozu kalktıktan sonra, Latin Avrupa ülkelerinde de Ma­sonlar saklanma ihtiyacını artık duymaz oldular. Türkiye’de demok­rasiye karşı olan çeşitli grupların Masonluk aleyhindeki söylemleri ise sürüyordu.

24 Aralık 1995 seçimleri öncesi, Sabah, Takvim, Ateş ve Milli Gaze- te’de Sn. Mesut Yılmaz’m Mason olduğu yönünde haber ve resimler yayınlandı. Maksat Yılmaz’ı yıprat­mak, partisinin oy potansiyelini dü­şürmekti. Resmin fotomontaj oldu­ğu mahkemede kanıtlandı ve Yıl­maz tazminat davasını kazandı. Dolaylı olarak, mahkemede Mason sözcüğünün hakaret anlamında kullanıldığı tescil edilmişti. Kamu­oyunu aydınlatmak, Masonluğun gerçek yüzünü açıklamanın zamanı gelmişti. Kaldı ki Batı Avrupa ve Anglo – Sakson ülkeleri televizyon programlarında Masonluk konusu sıklıkla işleniyordu. İlk önce bir pa­ralı ilânla Türk kamuoyuna Mason­luk anlatıldı, sonraları da Türkiye Büyük Locası’nın 90. yıldönümü vesile edilerek sergiler ve basın top­lantıları tertip edildi.

Diğer sivil toplum örgütleri ile ilişkileriniz nedir?

Hürmasonluk aktif bir sivil toplum örgütü değildir. Her hangi bir dava için pankartlar taşıyarak yollara dö­külmez, eylem yapmaz. Ancak, Ma­sonlar sivil toplum örgütlerinin üyesi olabilirler ve o sıfatlanyla, Masonlu­ğun dışında bu eylemleri organize edebilirler veya katılabilirler.

AK Partili Beyoğlu Belediye yönetimi ile ilişkileriniz nasıldır?

İstanbul’da hem bağlı olduğumuz Beyoğlu Belediye Başkanlığı ile hem de Büyükşehir Belediye Başkanı ile karşılıklı anlayış içinde, saygılı bir münasebetimiz var. Kendilerine nezaket ve protokol ziyareti yaptığımız­da diyalogumuz mükemmel bir şekilde gelişti, balo davetlerimize ve resepsiyon- lanmıza katıldılar.

Yayınlarınız neden dışarıda satılmıyor?

Kardeşlerimizin Masonluk hakkında yazdıklan kitaplar dışarıda satılabili­yor. Dergilerimiz ise abone olanlara verilmekte. Dergi içeriği masonik ve felsefî konular Mason olmayanı fazla ilgilendirmez. Matbaaların yasal mec­buriyeti olarak, dergilerimiz gerekli resmî kütüphane v.s. kuruluşlara ve­rilmekte, sahaflar çarşılannda da eski sayılar bulunabilmektedir. Mimar Si­nan adında mason tarihi ve felsefi araştırma dergimiz 1967’den beri yıl­da 4 sayı olarak yayınlanmakta, Tes­viye adındaki masonik magazin, Bü­yük Locamızın güncel icraatı hakkın­da, Dünya Masonluğundan, Kardeş­lerden, Localardan resimli haberleri, kısa arşiv çalışmalarını, eğlendirici masonik mizah ve karikatür sayfala- nnı içermekte, finansmanı için de rek­lam kabul etmektedir. Dağıtımları ekonomik olmayacağı için bu dergi­ler dışarıda satılmamakla birlikte, konmuş herhangi bir tahdit de yok­tur, müracaat edene verilebilirler.

Birleşmiş Milletler, UNESCO, NATO, IMF, Uluslararası Adalet Divanı gibi organizasyonlara Masonların katılımı ve etkisi nedir?

NATO ile IMF askerî ve İktisadî te­şekküllerdir. Kuruluşlannda Masonlar da bulunmuş olabilir. Ama, İlk İnsan ITaklan Beyannamesi ile Amerika Bir­leşik Devletleri Anayasası doğrudan masonik manifestolardır. Localarda tartışılan bu konulan Mason devlet adamlan resmileştirmişlerdir. Birleşmiş Milletler, UNESCO doğrudan ilhamlarını Masonluktan almış müesseselerdir.

Büyük Mason, ABD başkanı Franklin D. Roosevelt, ölümünden az önce, 1943 yılında “Yeni Dünya Dü­zeninin İnsanlık Mâbedi Birleşmiş Milletler Teşkilâtı olacaktır” demiştir. Bu söylemi, Roosevelt’in anı parkın­da granit taşlar üzerine yazılmıştır.

Türk Ordusu’nda yüksek rütbeli Masonlar kimlerdi?

Humbaracı Ahmet Paşa, Hobart Paşa, Namık Paşazade Hüseyin Cemil Paşa, Mehmet Rauf Paşa, Gazi Osman Paşa, Prens Mustafa Fâzıl Paşa, Fuat Paşa (Deli),Kudüs Valisi İzzet Paşa, Ahmet Aziz Paşa, İbrahim Ethem Paşa, Prens Aziz Hasan Paşa, Faik Süleyman Paşa (Büyük Üstat), Hüseyin Hüsnü Paşa, Ali İhsan Sâbis Paşa, Kâzım Özalp Pa­şa, (Meclis Başkanı) Ali Kemal Sanay Paşa, Ali Remzi Yiğitgüder Paşa, Zeki Doğan Paşa, Yümni Üresin Paşa, Eşref Manas Paşa, Cavit Yenicioğlu Paşa (Büyük Üstat).

Mason olan din adamları ve bilginleri var mıydı?

Mahmud Esad Efendi (Müderris) , Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi, Şeyhülislâm Hayri Efendi, Mustafa Hâfız Şükrü (Berlin Sefareti Baş İmamı), Haşim Veli (Sefaret imamı).

1948’de Masonluğun uyanmasında, Türki­ye’nin demokrasiye geçiş ve hür dünyaya kabulü şartı olarak dış dünyanın baskısı oldu mu?

Türkiye Birleşmiş Milletler’e ka­bulünü istiyordu. B.M. kulislerinde ise, Türkiye’nin tek parti ile yöne­tildiği, baskı rejiminin sürdüğü, hattâ, tüm demokratik ülkelerde faal olan Hürmasonluğun kapalı olmasının bir baskı rejimi ürünü olduğu söyleniyordu.

İnönü’nün doktoru, daha önce Atatürk’ün doktoru, Büyük Üstatlık yapmış Mim Kemal Öke idi. Kapanış yıllarında İnönü Masonları kollamış, küçük para yardımlarında dahi bu­lunmuştu. İnönü, kendi Mason ol­madan, Masonluğun ne olduğunu, kimlerin Mason olduğunu gayet iyi biliyordu ve 1948 yılında, Mim Ke­mal Öke’ye, Türk Masonluğunun ar­tık uyanması gerektiğine dair mesa­jını verdi. Aynı yıl Türkiye Büyük Locası, 13 yıl süren bir uykudan sonra, teşkilâtlanarak, Ankara, İs­tanbul ve İzmir’de yeniden faaliyet göstermeye başladı.

Derince’de okul yaptırdınız. Finans kaynağınız nedir?

Üye aidatlan ve kardeşlerimizin bu konuda açılmış hesaplara yaptıklan ve yapacaklan bağışlardan başka bir gelirimiz yoktur.

Celil Layiktez
Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *