Blog

MASONLUK HAKKINDA EN ÇOK SORULANLAR -DEVAM

in Celil LAYİKTEZ Yazıları
  • Bektaşîlik ile Hürmasonluk arasında benzer noktalar var mıdır?

Dünyanın değişik yerf$fnde, birbİrierirıdefl ha­bersiz insanlar, benzer gereksinimlere benzer çözümler getirmişlerdir. Ortaçağlarda Teşkilat­lanın^ şekilleri benzer olan loncaların ve bağa ol­dukları tarikatların zaman zaman ayrı sembol len kullandıkları, ritüellerinde de paralelliklerin bu­lunduğu gerçektir, ama tesadüfidir, Bektaşî: k ile Masonluk arasında o denli müşterek noktalar vardır ki. Al manya ds Bayreuth Masonik müze­sinde, Bektaşî alâmetleri Orta Çağ Masonluk âlâ ftieti olarak tanıtılır. Padişah II. Mahmud da. 1826’da kanlı bir şekilde Yeniçeri ocaklarını Olta­dan kaldırdığı zaman (Vak’a- Hayriye), bağlı ol­dukları Bektaşî dergahı an m da kapattı Bektaşîlik­le birlikte “bir nevi Bektaşilik olduğundan” Ma­sonluk da kapatıldı, i ürk Masonun da sürgüne yollandı. İnşaatçı Loncalan bir takın sosyal ne­denlerle Operatif Masonluktan Kabul Ldimış Masonluğa geçiş yaptı ia-, Sanay deviminden sonra diğer lonca ar ya kapandı veya zaman için­de sendika şekline dönüştü. Bektaşîlik gbi tari­katlar da. Mason uktar ayrı olarak, kendi hayat ■ yetlerini sürdürdüler.

  • Bektaşîliğin dışında diğer İslâmî tarikatlarla Hürmasonluk arasında benzer noktalar var mıdır? Mevlevîlik gibi. toleransın hâkim olduğu tüm İslâ­mî tarikatlar üc Hürmasonluğtffi benzer taraflan vardır.
  • Masonluğun kuruluş tında Islâmiyetten ve di­ğer Doğu kültürlerinden ve uygarlıklarından alıntılar var mıdır?

Masonluğun ilk kuruluşunun inşaatçı loncaların­dan geldiğini yukanda belirtmiştik. 18. yüzyılın ikinci yansında gelişen ilk 3 dereceden sonraki muhtelif derece sistemleri Şövalye tarikatların­dır’ vö Anadolu. Pera, Mısır ve Uza–. Doğu felse­felerden esinlenmişlerdir. Şövalye tarikatian da zaten, Haçlı Seferleri esnasında. Islâm Batınî fel tefesi tarafından etkilen m işlem i ■- Çarpıcı br ör­nek olarak, ABD’de mevcut 32 derecek Shri- ner’lerden söz edebiliriz Regalyaiannın (tören giysileri) üzerinde Hilâl – Yld-z sembolleri bulu­nur, törenlerinde pala kuşanırlar, fes giyerler.

* Dul kesesi veya hasenat kesesi nedir, muh­tevası nerede kullanılır?

Toplamların sonunda, muhtevası belirli bir ama­ca yönelik olarak, veya doğrudan Büyük Locanın Büyük Hasenat hesabına devredilmek üzere dul kesesi dediğimiz b,r torba Kardeşler arasında do- laştm abi :i. Büyük Hasenat bu parayı âfetle-dc halka yardım için, okul yaptırmak, bu raiye r öğ­rencilerin -htiyac gibi topluma yardım amacı gü­den projelere tahsis eder. Demektir yasası aidat ve teberru!ar-n dışında üyelerden para toplama­yı yasaklamadan önce, hor toplantıdan sonra, içeriği önceden ilâh edilen bir amaca tahsis edil­mek’ üzere, mutlaka dul kesesi Kardeşler arasın­da dolaştı nlırdı.

♦ Kimler Mason olabilir? Sokaktan geçen adamı alır mısınız? Yoksa yalnızca başarılı iş adamlarını, zenginleri mi kabul edersiniz?

Allah’a inanan, yüz kızartıcı suçtan sabıkası olma­yan. çevresinde iyi biiiner, kendi geçimini kimseye muhtaç olmadan sağlayabilen tier erkek Mason olabilir, Tahsil şartı olmamakla birlikte, tahsili yeter­siz olan kişi .dinleyeceği konferanslardan Sıkılacak ve kısa sünede devamsızlığa düşecektir. Adayın fel­sefe e Igicnmes;. öğrenmeye meraklı olması ara­nın ZengTiiere gelince, başarh iş bayatlan müdde­ti nce çok kere başlanın rahatsız etmiş olabilecek­lerinden, bu nedenle de sevmeyenleri çıkabilece­ğinde^; gbl yapılan adaylık Oylamasında reddedil­me olasılıktan fazladır. Balotajdan çıkacak yalnızca üç siyah bul adayın Reddedilmesi için yeteri dır.

  • Zengin olmak Mason olmak için ön şart mıdır? Masonluğun boyu bir şartı hiç bîr zaman ve hiç bir ülkede olmamıştır. Şfeşkasma muhtaç o im a d an ya­şayabilecek kadar br gelire sahip olmak yeteriidir.

* Masonluğa çok elverişli gözüken, ama malî du­rumu iyi olmayan biri Mason olabilir mi?

Malî durumu iyi olmazsa da yardıma muhtaç olma­dan yaşayabitmelidir. Böyle bir kişi, Büyük Üstadın Emri veya locas-n-n karan ile harç ve aidattann tü­münden veya bir kısmından muaf tutulabilir.

  • Sakatlar Mason olabilirler mi?

Masonluğun Ooeratif (lonca) döneminde işe alı­nan çırakların inşaat ske eleme çıkabilmeleri is­tendiğinden, sakatlar çıraklığa kabul edilmezdi. Spekülatif Masonlukta böyle bir kural yoktur. Kal­dı kı, görme özürlü Masontar iç:n İngilizce ve Fransızca dillerinde bray alfabesi ile basılmış ritüei ve tüzükler vardır. İngiltere’de tüm üyelerinin gör­me özürlü olduğu birde loca vardır. Gene İngilte­re’de. kör köpekler; ve sağır köpekleri sah pJeri ile b dikte Locaya al nıriar. Hollanda’da tekerlekli san dalya ile hareket eden Kardeşler için merdiven yanlarına rampalar ve özel asansa'”er yapılmıştır.

  • Siyah, san ve kırmızı ırklardan olanlar Mason olabilirler mi?

Avrupa ve Amerika’da Ictal an ziyaret etmek ye­teri id ir. S. ya h, san ve kınlderili Kardeşler en üst gö­revlere gelebilmektedir Siyah Afrika’nın neredey­se tümünde. Uzak Doğuda, muntazam Masonluk sağlam temellerin üzerimde faaliyet göstermekte­dir, ABD’de brr Kızılderili Mason derecesi, Chero­kee dilinde yazılmış ritüei vardır.

  • Ateistler Mason olabilir mi?

Hayır’. Bizim de şerefle içinde yer aldığımız, dünya­daki muntazam Masonluk ateistleri kabul etmez.

  • Masonlukta Tanrı inancı dışında dinsel inanç zorunlu mudur?

Her Masonun bağlı olduğu dinin icaplarını yerine getirmesi işin aslıdır. Dininin emrettiği badetin ne kadarını yapacağı ise kend karandr; Kimse buna karışamaz. O da, başkasının dinsel inancına hürmet etmekle yükümlüdür.

Celil Layiktez
Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *