Blog

KAYIP TERSİMAT

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

31 Ocak 1960 Tarihinde İstanbul’da akdedilen Umumî Heyet Toplantısın­da ittihazri) edilen kararlar ve izhardı edilen temenniler: <[1]>

Not; Arşivimizde Bu toplantının tersimatı kayıptır, yalnızca alınan kararların listesi mevcuttur,

 1. İttihaz edilen kararlar:
 2. 1959 Faaliyet Raporu kabul edildi.
 3. 1959 Malî Yılı Raporu kabul edildi.
 4. 1960 yılı bütçesi, teklif veçhile kabul edildi.
 5. Umumî Heyet toplantısının Ocak ayı yerine Nisan ayı içinde yapıl­ması ve bununla ilgili olarak Anayasanın 14. maddesinin âdili kabul edildi.
 6. “Kâinatın Ulu Yaradanı” tâbirinin devamı kabul edildi.
 7. “Böl. Bü. Mahfili” isminin “Bölge Mahfili” olarak değiştirilmesi ve bu­nunla ilgili olarak Anayasanın 21 ve maddelerinin tâdili kabul edil­di.
 8. İzhar edilen temenniler:
 9. Büyük Loca çalışmalarını tanzime matuf ve Anayasanın 17. maddesinin icap ettirdiği bir dahilî nizamnamenin hazırlanması,
 10. Fahrî azalık müessesenin, fakirlik ilmühaberi olmaktan kurtarılması (icap ederse kaldırılması)
 11. Her biraderden ayda 10’ar lira ödemesi şartıyla ölüm halinde 10.000.- lira ödemeyi istihdaf eden bir sigorta kurulması,
 12. Masonluğun mânevi cephesinin takviyesi.

31 OCAK 1960 GENEL KURUDUN KAYIP TERSİMATI:

Arşivimizde bu konvanda yalnızca alınmış olan kararların listesi var, tersimat ise yok. Daha doğrusu herhalde yok edilmiş. Sahir Akev adında, yeni delege olmuş genç bir Kardeşimiz ilk defa bir konvana katılıyordu. Büyük Üstat En Muhterem Sahir Akev K. den bu olaylı konvanm hikâyesini sordum ve 15 Nisan 1999 günü bana bu konvanda cereyan eden olayları teferruatıyla anlattı. Konu yukarıdaki alınmış kararlar listesindeki 5 numaralı “Kâinatm Ulu Yara- danı” kararı ile ilgilidir. Tuttuğum notlardan Büyük Üstadın anlattıkları:

t “İzmir delegesi Avni Karabece K. Fransızca bilen bir Kardeşimizdi ve Fran­sa’da kullanıldığı gibi “Grand Architect de I’Univers”in tercümesi olan “Kâinatın Ulu Mimarı” deyiminin ritüellerimizde kullanılmasını istiyordu. Oysa, kapanış­tan önce bizde kullanılan deyim “Sâni-i Azam-ı Kâinat” idi ve, yerine, 1950’lerin başından itibaren Türkçeleşmiş şekli olan “Kainatın Ulu Yaradanı” kullanılmaya başlanmıştı.

“Avni Karabece K. bu konuda önceden hazırlamış olduğu takriri okudu. Karabece K.’e göre bizdeki şekil çok katıydı, oysa, Fransız Masonlarının kullandıkları şekil çok daha esnekti ve yoruma imkân tanıyordu, dolayısıy­la ritüllerimizin bu konuda Fransız ritüellerine benzetilmesini talep ediyor­du.

31 Ocak 1960 Tarihinde İstanbul’da akdedilen Umumî Heyet Toplantısın­da ittihazri) edilen kararlar ve izhardı edilen temenniler: <[1]>

Not; Arşivimizde Bu toplantının tersimatı kayıptır, yalnızca alınan kararların listesi mevcuttur,

 1. İttihaz edilen kararlar:
 2. 1959 Faaliyet Raporu kabul edildi.
 3. 1959 Malî Yılı Raporu kabul edildi.
 4. 1960 yılı bütçesi, teklif veçhile kabul edildi.
 5. Umumî Heyet toplantısının Ocak ayı yerine Nisan ayı içinde yapıl­ması ve bununla ilgili olarak Anayasanın 14. maddesinin âdili kabul edildi.
 6. “Kâinatın Ulu Yaradanı” tâbirinin devamı kabul edildi.
 7. “Böl. Bü. Mahfili” isminin “Bölge Mahfili” olarak değiştirilmesi ve bu­nunla ilgili olarak Anayasanın 21 ve maddelerinin tâdili kabul edil­di.
 8. İzhar edilen temenniler:
 9. Büyük Loca çalışmalarını tanzime matuf ve Anayasanın 17. maddesinin icap ettirdiği bir dahilî nizamnamenin hazırlanması,
 10. Fahrî azalık müessesenin, fakirlik ilmühaberi olmaktan kurtarılması (icap ederse kaldırılması)
 11. Her biraderden ayda 10’ar lira ödemesi şartıyla ölüm halinde 10.000.- lira ödemeyi istihdaf eden bir sigorta kurulması,
 12. Masonluğun mânevi cephesinin takviyesi.

31 OCAK 1960 GENEL KURUDUN KAYIP TERSİMATI:

Arşivimizde bu konvanda yalnızca alınmış olan kararların listesi var, tersimat ise yok. Daha doğrusu herhalde yok edilmiş. Sahir Akev adında, yeni delege olmuş genç bir Kardeşimiz ilk defa bir konvana katılıyordu. Büyük Üstat En Muhterem Sahir Akev K. den bu olaylı konvanm hikâyesini sordum ve 15 Nisan 1999 günü bana bu konvanda cereyan eden olayları teferruatıyla anlattı. Konu yukarıdaki alınmış kararlar listesindeki 5 numaralı “Kâinatm Ulu Yara- danı” kararı ile ilgilidir. Tuttuğum notlardan Büyük Üstadın anlattıkları:

t “İzmir delegesi Avni Karabece K. Fransızca bilen bir Kardeşimizdi ve Fran­sa’da kullanıldığı gibi “Grand Architect de I’Univers”in tercümesi olan “Kâinatın Ulu Mimarı” deyiminin ritüellerimizde kullanılmasını istiyordu. Oysa, kapanış­tan önce bizde kullanılan deyim “Sâni-i Azam-ı Kâinat” idi ve, yerine, 1950’lerin başından itibaren Türkçeleşmiş şekli olan “Kainatın Ulu Yaradanı” kullanılmaya başlanmıştı.

“Avni Karabece K. bu konuda önceden hazırlamış olduğu takriri okudu. Karabece K.’e göre bizdeki şekil çok katıydı, oysa, Fransız Masonlarının kullandıkları şekil çok daha esnekti ve yoruma imkân tanıyordu, dolayısıy­la ritüllerimizin bu konuda Fransız ritüellerine benzetilmesini talep ediyor­du

(1) İttihaz: kabul edilen

(2) İzhar etmek; ifade etmek, göstermek

(3) Arşivimizde 31 Ocak 1960 Genel Kurulunun yalnız bu karar ve temenniler listesi mevcut­tur.

Celil Layiktez
Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *