Blog

İSİMLERLE İLGİLİ İTİKATLAR (III)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

GÜÇ İSÎMLERÎ

Tanrı ve şeytan isimleri gibi bazı isimler, daha güçlüdür. Düğmeye basıp lambayı yakmak kadar basit bir şekilde, isminin doğru telâffuzu ile doğa üstü bir yaratığın gücü esir alınabilir. Bu uygulamanın kökeni Mısır rahiplerinin büyüle­ridir. İsimlerinin doğru telâffuz edilmesi ile tanrı ve ruhların yaşayanları öldür­meye, ölüleri de yeniden diriltmeye, hastaları iyileştirmeye veya düşmanları hasta etmeye ve tüm doğa güçlerine kumanda etmeye mecbur edilebileceklerine inanılırdı.

Mısırlıların “Ölüler Kitabı”nda Ölülerin yaşadığı “Tuat” ülkesine erişmek için, ruhların sık ormanlardan geçmeleri gereldyordu. Ormanın içinde yolu kay­betmek kolaydı, peygamber böceği yol gösterirdi. Tuat ülkesi yedi kısımdı, her kısmı bir Kapı korurdu; her Kapının bir bakıcısı, bir bekçisi ve bir habercisi vardı. Bazı papirüslere göre bu Kapıların sayısı 14,15, hattâ 21 olabiliyordu. Bu Kapılar­dan geçebilmeleri için ölülerin ruhlarının Kapıların ve onları bekleyenlerin isim­lerini bilmeleri ve doğru telâffuz etmeleri gerekirdi.

Binbir Gece Masallarında Ali Baba’nın mağarasının kapısını açmak için “açıl Susam, açıl” büyülü kelimelerini telâffuz etmek gerekmiyor muydu?

“Apep’i Tahtından İndirme” Kitabında 0) bir tanrının isminin güç ismi ola­rak kullanılmasının tipik bir örneğini görüyoruz. Bu kitapta tanrı Tem dünyayı ve tüm canlıları nasıl yarattığını anlatır: Bir zamanlar kendinden başka hiç bir şey ve hiç bir canlı yokmuş. Dünyayı yaratma arzusunu duymuş ve güç ismi olarak kendi adını söylemek üzere dudaklarına şekil vermiş; kendi adını telâffuz edince, anında, dünya ve tüm varlıklar yaratılmış.

Sihir Papirüsünde ([1] [2]) Oziris’in Krallığına varabilmek üzere ölünün ruhunun 7 hol ve sütunların arasından geçebilmesini mümkün kılabilmek için bilmesi ge­reken sihirli kelimeler şöyleydi:

Atir-Atisau, Atirkaha-Atisau, Smauimatemu-Atisau.

Smautanenniui-Atisau, Sniauttekaiu-Atisau.

Smauttekabaiu-Atisau, Smauttchakaratcha-Atisau.

Tauarhasakinahama, Sennfetta, Bathetet, Satitaui.

Anrahakathasatitaui, Haubairhuru (?), Haari.

Papaluka, Paparuka, Papalur..

Aynı papirüsteki bir büyüde şu cümleyi buluyoruz: “Milyonlarca sene zar­fında seçilen benim, Tuat’dan çıktım, İsmimi kimse bilmez”. Tanrının bu ismi o kadar güçlüydü ki, bir kişi elinde Güneşin Gözünün içine çizilmiş An-Her 0) şek­lini elinde tutarak bu ismi dört kere tekrarlarsa, dünya göksel okyanusun içine batacak ve Güney, Kuzeyle yer değiştirecekti.

Birçok dua ve büyü güç kelimesi “Amin”le biter. Yahudi alfabesine göre Amin kelimesinin harflerinin toplamı Yehovah’ın harflerinin toplamı ile birdir ve 91’e eşittir. Yunan alfabesine göre bu kelimenin harflerinin toplamı 99’dur ve ilk Hristiyan el yazmalarının çoğunluğunda, duaların sonuna 99 rakamı yazılır­dı.

Güç, isimlerinin belirli bir ritimle söylenmeleri büyücüyü cezbeye sokabilir. Doğunun mistik heceleri, mantralar, zikirler usülüne uygun söylenince, kişi gün­lük dünyasından koparak doğa üstü bir dünyaya erişebilir.

MASONLUKTA KAYIP KELİME

 1. ÜSTAT DERECESİNDE

Süleyman Mâbedinin mimarı Üstat Hiram’ın trajik ölümü ile Kutsal Kelime kaybolur ve yerine bir muvakkat kelime ikame edilir.

 1. ROYAL ARCH’DA
 2. Yahudiler Babil esaretinden dönerek ikinci Mâbedin inşaatına başlamak üzere hazırlık yaparlar. Süleyman Mâbedinin yeniden inşa edileceğini haber alan üç Seyyah, bu kutsal işte görev almak için Mâbedin kapısına gelirler. Kendi­lerine temelin kazılacağı arazinin tesviye görevi verilir.
 3. Temelin kazıtacağı arazi düzeltilirken kazmanın boş ses veren bir taşa çarpmasıyla Süleyman Mâbedinin Kutsalların Kutsalının saklı bulunduğu mah­zenin kubbe kilit taşı tesadüfen bulunur. Mahzende, Tanrı’nın Hz. Musa’ya ver­diği 10 Emrin kazılı olduğu kutsal taş levhaların içinde saklandığı Ahit Sanduka­sı, bir rulo parşömen ve bir sunak bulunur. Sunağın yan cidarlarının üzerinde üç Büyük Üstadın (Hz. Süleyman, Sur Kralı Hiram ve Mimar Hiram) isimleri ka­bartma harflerle yazılmıştır. Sunağın üzerinde ise Tanrı’nın gizli adı, Üstat Hi- ram’ın trajik ölümüyle kaybolan Kutsal Kelime, altın harflerle yazılıdır. Kayıp Kelime bulunmuştur, ancak 4 harfli olan bu kelimenin telâffuzu caiz değildir.

(Ü Herhalde Ank Hacı. (CL)

 1. K.S.R.’nin 4 CÜ DERECESİNDE

4 cü derecede Aday Hakikati ve Kaybolmuş Kelimeyi arar, kendisine “Ketûm Üstat” denir.

 1. ICS.R.’nin 13 cü DERECESİ: ENOK’UN ROYAL ARCH’I

(SÜLEYMAN’IN ROYAL ARCH’I)

Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Ritinin 13cü derecesi “Enok’un Royal Arch’ı (ba­zen de Süleyman ‘in Royal Arch ’ı)” olarak anılır. Bu derecenin efsanesi özetle şöyle- dir:

“Hz. Adem’den sonra 6.cı kuşağı oluşturan Enok’a rüyasında Tanrı, asıl ismi­ni öğrenmek istiyorsa kendisini takip etmesini söyler. Böylece Enokbir dağın te­pesinde parıldayan ışıklarla yazılı İsmi görür, İsmin telâffuzu kulağına fısıldanır ve tekrar edilmesi yasaklanır. Dağdan indiğinde Enok kendisini yeraltında, her- biri kemerli dokuz katın sonuncusunda bulur ve dağın tepesinde gördüğü İsmi, karşısında, altın bir üçgenin üzerinde yazılmış olarak tekrar görür. Enok, bu rü­yadan aldığı ilhamla yerin altına, dokuz kat, kemerli mahzenler inşa eder, doku- zuncusunu da kayanın içine oyar. Bu dokuzuncu mahzende, Allahın Tarif Olun­maz İsmini bir altın üçgen plakanın üzerine kazır, akik taşından bir kübün üzeri­ne yerleştirir.

“Enok gelecek olan Tufanla insanlığın tüm bilgi birikiminin yok olacağını düşündüğünden bu bilgileri biri tunçtan, diğeri de granitten iki sütunun üzerine kazır.

“Nuh Peygamber Tufandan sonra Tunç sütunu bulur ancak dokuz katlı mahzenin yerini tarif eden Granit sütunu bulamadığından Kutsal İsim kaybolur ve ancak yüz yıllar sonra Hz. Musa’ya vahiy yolu ile bildirilince tekrar bulunur.

“Süleyman Mâ.nin inşaası esnasında Üstat Hiram öldürülünce, iki Kral, Hz. Süleyman ile Sur Kralı Hiram, başka bir yere bir mâbet inşa etmesi için Adoni- ram’ı görevlendirirler. Baş Mimar Adoniram ile yardımcıları Joabert ve Stolkin bu inşaatı yürütürlerken Enok’un dokuz katlı mahzenini ve Akik küple üzerinde yazılı levhayı bulurlar.”

 1. K.E.S.R.’NİN 15 Cİ DERECESİ

15° de Zorobabel, Babil Kralı Keyhüsrev’e giderek Mâbedin yeniden inşa iz­nini almayı ve bu konuda görevlendirilmeyi ister. Ancak, bunun karşılığında Keyhüsrev kendisinden Masonluğun sırrını, yani, Kelimeyi içeren Delta’yı geti­rip bu kelimenin nasıl okunacağını tarif etmesini ister. Bir taraftan tehdit, diğer taraftan çeşitli hediye vaadlerine rağmen Zorobabel bu isteği red eder ve Keyhüs- rev’e daha önce verdiği Kral sözünü hatırlatır. Kral etkilenir ve karşılıksız olarak istenen izni verir.

İSMİN HARFLERİNE GÖRE FAL

Her harfin rakamsal bir değeri vardır ve bu rakamların toplamı çok şey ifade edebilir. Toplam rakam iki haneli çıkarsa, bunlar da tekrar toplanarak 1 den 9 a kadar bir sonuç alınır. Bu arada, değişik fal yöntemlerinde sesli ve sessiz harfleri ayrı ayrı toplayarak yorumlamak da mümkündür. Çıkan toplam rakamın sem- bolizmasına göre fala bakılır.

Harflerin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

1 2 3 ..4 5 6 7 8
A B C D E U O F
I K G M H V z P
Q R L T N w    
J   S     X    
Y              

 

Toplam rakamın anlamı da şöyledir:

 • Agresif kişilik, kuvvet, zafer, iktidar, hırs.
 • Suskun, yardımcı, sempatik, aşırı hassas, depresyona açık, güvensiz kişi­lik. İtaat, şefkat, tevazu.
 • Şans, hayatiyet; işte, aşkta başarı, konuşkan, fiyakacı, istidatlı esprili, ne­şeli kişilik.
 • Sonuçsuz çaba, istidat eksikliği, mağlubiyet, muhafazakârlık, aşırı tedbir­li ve konvansiyonel kişilik..
 • Zekâ, enerji, iyimserlik, sorumsuzluk, çok taraflı, empülsif, güvenilmez kişilik..
 • Denge, barışseverlik, dedikoducu, heyecansız, iyi kalpli, dar fikirli kişilik.
 • Felsefe ve araştırma sevgisi, yalnızlık, tefekkür, para ile ilgisiz, vakur, alaycı kişilik.
 • Günlük yaşamın içine şevkle dalma, iş, politika, sert ve egoist, isyankâr ki­şilik.
 • Üstün görev anlayışı, ulvî başarı, güzellik aşkı, her türlü çirkinlikten nef­ret, öngörü.

Kişinin ismini değiştirmesi ile kaderini de etki altına alacağına inanılırdı. Bu inancın en güzel örneği nümerolojistlerin Napolyon için yaptıkları hesaplardır. Korsika kökenli İmparatorun ismi Napoleon Buonaparte iken, harflerin toplamı:

NAPOLEON = 5 + 1+ 8 + 7 + 3 + 5 + 7 + 5 = 41 = 5

BUONAPARTE = 2 + 6+7 + 5+1+ 8+1+2 + 4 + 5 = 41 = 5

NAPOLEON BUONAPARTE = 5 + 5 = 10 = 1= zafer, iktidar…

Oysa, İmparator sonradan ismini Fransızcalaştırmak üzere “U” harfini atıp NAPOLEON BONAPARTE yapınca, yeni toplam “4” e geliyor. 4 = sonuçsuz ça­ba, mağlubiyet…                                                          –

Sonuç olarak, nümerolojistlere göre ismini değiştirmekle Napolyon kaderini de birlikte değiştirmiş oldu.

Ü) Book of Overthrowing Âpep, British Museum, No. 10188.

[2] Magycal Papyrus, British Museum, No. 100042

Celil Layiktez
Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *