Blog

Hürmasonluk Hakkında Bir Yabancının Sorabileceği 100 AHRET SORUSU (Devam)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Soru 20. Dul kesesi veya hasenat ke­sesi nedir, muhtevası nerede kullanılır?

Toplantıların sonunda, muhtevası belirli bir amaca yönelik olarak, veya doğrudan Bü­yük Locanın Büyük Hasenat hesabına devre­dilmek üzere dul kesesi dediğimiz bir torba kardeşler arasında dolaştırılabilir. Büyük ha­senat bu parayı âfetlerde halka yardım için, okul yaptırmak, bursiyer öğrencilerin ihtiyacı gibi topluma yardım amacı güden projelere tahsis eder. Dernekler yasası aidat ve teber- ruların dışında üyelerden para toplamayı ya­saklamadan önce, her toplantıdan sonra, içe­riği önceden ilân edilen bir amaca tahsis edilmek üzere dul kesesi kardeşler arasında dolaştırılırdı.

Soru 21. Kimler Mason olabilir? So­kaktan geçen adamı alır mısınız? Yoksa yalnızca köşeleri tutanları mı kabul edersiniz?

Allah’a inanan, yüz kızartıcı suçtan sabı­kası olmayan, çevresinde iyi bilinen, kendi geçimini kimseye muhtaç olmadan sağlayabi­len her erkek Mason olabilir. Tahsil şartı ol­mamakla birlikte, tahsili yetersiz olan kişi dinleyeceği konferanslardan sıkılacak ve kısa sürede devamsızlığa düşecektir. Adayın felse­fe ile ilgilenmesi, öğrenmeye meraklı olması aranır. Köşeyi tutan kişiye gelince, başarılı iş hayatı müddetince çok kere bazılarını rahat­sız etmiş olabileceğinden, ve bu nedenle sev-

(1) Ankara’da bir sergi açılışında televizyon muhabi­riyle yapılan söyleşi üzerine.

Çelil LAYİKTEZ

(Geçen sayıdan Devam) meyenleri çıkabileceğinden, adaylık oylama­sında reddedilme olasılığı fazladır.

Soru 22. Zengin olmak Mason ol­mak için ön şart mıdır?

Masonluğun böyle bir şartı hiç bir zaman ve hiç bir ülkede olmamıştır. Başkasına muh­taç olmadan yaşayabilecek kadar bir gelire sahip olmak yeterlidir.

Soru 23. Masonluğa çok elverişli gö­züken, ama malî durumu iyi olmayan bi­ri Mason olabilir mi?

Malî durumu iyi olmazsa da yardıma muhtaç olmadan yaşayabilmelidir. Böyle bir kişi, Büyük Üstadın Emri veya locasının kara­rı ile harç ve aidatların tümünden veya bir kısmından muaf tutulabilir.

Soru 24. Sakatlar Mason olabilirler mi?

Masonluğun Operatif (lonca) döneminde işe alman çırakların inşaat iskelelerine çıka­bilmeleri istendiğinden, sakatlar çıraklığa ka­bul edilmezdi. Spekülatif Masonlukta böyle bir kural yoktur. Kaldı ki, görme özürlü Ma­sonlar için İngilizce ve Fransızca dillerinde bray alfabesinde basılmış ritüel ve tüzükler vardır. İngiltere’de tüm üyelerinin görme özürlü olduğu bir de loca vardır. Gene İngil­tere’de, kör köpekleri ve sağır köpekleri sa­hipleri ile birlikte locaya alınırlar. Hollan­da’da tekerlekli sandalya ile hareket eden kardeşler için merdiven yanlarına rampalar ve özel asansörler yapılmıştır.

Soru 25. Zenci, sarı ve kırmızı ırk­lardan olanlar mason olabilirler mi?

Avrupa ve Amerika’da locaları ziyaret et­mek yeterlidir. Zenci, sarı ve kızıl derili kar­deşler en üst görevlere gelebilmektedir. Si­yah Afrika’nın neredeyse tümünde, Uzak Do- ğu’da, muntazam masonluk sağlam temelle­rin üzerinde faaliyet göstermektedir. ABD’de bir Kızıl Derili Mason derecesi, Cherokee di­linde yazılmış ritüel vardır.

Soru 26. Ateistler mason olabilir mi?

Hayır. Bizim de şerefle içinde yer aldığı­mız, dünyadaki muntazam Masonluk ate­istleri kabul etmez.

Soru 27. Masonlukta Tanrı inancı dışmda dinsel inanç zorunlu mudur?

Her Masonun bağlı olduğu dinin icapları­nı yerine getirmesi işin aslıdır. Dininin emret­tiği ibadetin ne kadarını yapacağı ise kendi kararıdır. Kimse buna karışamaz. O da, baş­kasının dinsel inancına hürmet etmekle yü­kümlüdür.

Soru 28. Yemin Kürsüsünün üzerin­de hangi Kutsal Kitaplar bulunur?

Aday yemin ettiğinde, yemin kürsüsünün üzerinde Evrenin Ulu Mimarını kendi dinine göre temsil ettiğine inandığı Kitap bulundu­rulur. Hıristiyan ülkelerde, yemin kürsüsünün üzerinde tek kitap olarak Eski ve Yeni Ahid, Müslümanların da bulunduğu localarda, ilâvetten Kur’an bulunur. Türkiye ve İsrail’de, ayrıca Almanya ile ABD’deki Türk locaların­da Eski Ahid, Yeni Ahid ve Kur’an bulunur. Hindistan ve Doğu Asya’da kitap sayısı çoğa­lır ve loca üyelerinin inandıkları tüm dinlerin kutsal kitapları yemin kürsüsünün üzerine konur. Singapur localarında bu sayı 9’a kadar çıkar.

Soru 29. Kutsal Kitaplara neden bu kadar saygı gösterilir? Aday hangi kitabın üzerinde yemin eder?

Kitap, gönye ve pergel ile birlikte locanın

(2) Soru 27’ye bakınız.

3 büyük Nur’unu oluşturur. Türkiye Büyük Locasına bağlı localarda Eski Ahid, Yeni Ahid ve Kur’an olmak üzere, üç Kutsal Kitap ye­min kürsüsünün üzerinde, her hangi bir yer­lerinden açık dururlar. Aday sağ elini kitapla­rın üzerine, sol elini de kalbinin üzerine ko­yarak yemin eder. Hangi kitaba el bastığı önemsizdir. Zaten, gözleri bağlı olduğundan hangi kitabın üzerine yemin ettiğini göremez. Aynı anda 4-5 aday kabul ediliyorsa, her bi­rinin aynı kitap üzerine ellerini koymaları maddeten mümkün değildir. İslâm dini de Kur’andan önceki kitapların varlığını ve kut­siyetini kabul etmiştir. Açık Kitap, Evrenin Ulu Mimarının huzurunda yemin edildiğini simgeler.

Soru 30. Türkiye’de bir Hindu, Bu­dist Mason olmak isterse, yemin kürsüsü­nün üzerine kendi kutsal kitabının ko­nulmasını isteyebilir mi?

Böyle bir durumla şimdiye kadar karşılaş­madık. Mevcut üç Kutsal Kitabı sembol ola­rak kabul etmeyip de mutlaka kendine kutsal olan kitabı isterse, yemin edeceği celse için isteği yerine getirilebilmelidir.

Soru 31. Bir Müslüman aday, başka bir Hıristiyan ülkede bulunan bir Mason locasına katılırsa, Yemin Kürsüsünün üzerine Kur’an konur mu? Konulmazsa, nasıl yemin eder?

Madde 23’de söylediğimiz burada da ay­nen geçerlidir. Günümüzde, adaya sormadan dahi, Müslüman adayları kabul eden Hıristi­yan ülke locaları, nezaketten ve kendilerin­den, Yemin Kürsüsü’nün üzerine Kur’an’ı ko­yuyorlar. Sık sık da, bu maksatla, bizden Kur’an istedikleri olur.

Soru 32. Gönye, pergel, tesviye, şakûl, göz, güneş, ay, beş ve altı köşeli yddız gibi semboller neyi ifade eder?

Yukarıdakilerin dışında, yazı kalemi, taşçı kalemi, ham taş, küp taş, önlük, beyaz eldi­ven, nar, akasya dalı, zeytin dalı, gül, kareli döşeme, gök kubbesi, yer küresi, kılıç, Do-

 

rik, İonik ve Korintiyen sütunlar, v.s. gibi semboller vardır. Bunlar muhtelif gerçekleri, ahlâk kaidelerini ve erdemleri simgelerler. Birden fazla sembol birlikte kullanılabilir. Sembollerin zaman içinde ifade ettikleri an­lamların gelişebilmesi öğretilerinin daima güncel kalmasını sağlar.

Soru 33- Localarınızda neden kılıç bulundurursunuz? Silâh bulundurma ruhsatınız var mı?

Localarda kılıçlar törenlerde kullanılırlar, uçları küttür, silâh olarak ancak değnek ka­dar kıymetleri vardır ve ruhsat gerektirmez­ler.

Soru 34. Düşünce odasında kuru ka­fa gibi ürpertici sembollere neden gerek duyuyorsunuz?

Ezoterik (batınî) anlamda her tekris (ka­bul töreni) karanlıklardan aydınlığa geçmeyi, cehalet içinde geçen yaşamını terk edip bil­geliğin dünyasında yeniden doğmayı simge­ler. Spekülatif Masonluk bir felsefî olaydır ve tekrisinden önce aday düşünce odasında ku­ru kafa, kum saati, kuru ekmek, su, tuz, ayna gibi sembollerle karşı karşıya kalarak düşün­meye sevk edilir.

Soru 35. Sütunlar neyi ifade eder? Kaç çeşit sütun vardır?

Mâbedin girişindeki iki büyük sütun Hz. Süleyman Mâbedinin kapısında, yük taşıma­yan yalnızca girişin görkemini artıran sütun­lardır. Efsaneye göre Süleyman Mâbedinin in­şaatında, iş gününün sonunda, çıraklar yev­miyelerini, mâbedden çıkarken sağdaki sü­tundan, kalfalar da soldaki sütundan alırlar­mış. Sütunlar ayrıca, kuvvetle dengeyi simge­lerlermiş. ‘ * ’

İki eşit boyda sütun düalist oluşumu, di­yalektik sanatını, iyilikle kötülüğü, doğum ve ölümü, kuvvetle dengeyi simgelerler.

Mâbedin ortasındaki üç sütun, Dorik, İo­nik ve Korintiyen sütunlar ise, İnsanlık Mâbedinin dayanacağı akıl ve hikmeti, kuv­veti ve güzelliği simgelerler.

Soru 36. Masonlar cenaze namazı kı­larlar mı?

Her Mason ait olduğu dinin icaplarına gö­re sünnet veya vaftiz edilir, evlenir ve zamanı geldiğinde cenazesi kaldırılır.

Soru 37. Masonların kendilerine öz­gü ölü gömme törenleri var mıdır?

Buna tören demek yanlış olur. Cenaze toprağa verildikten ve tüm dinsel duaların okunması tamamlandıktan sonra, Masonlar zincirlerinden bir halkanın koptuğunu simge­lemek üzere, mezarın etrafında el ele tutuşa­rak bir daire oluştururlar, ölen kardeşin bu­lunması gereken yerde zincir kopuktur. İkin­ci harekette, hayatın devam ettiğini hiç bir şeyin ölmediğini simgelemek üzere de, açık kalmış zincirin iki tarafındaki eller birleştirile­rek zincir kapatılır. Bu hareketin ancak folk­lorik değeri vardır, ritüellerde yeri yoktur, ve yalnızca Akdeniz ülkeleri Masonluklarında uygulanır. Anglo Sakson ve Kuzey Avrupa Masonluklarında öyle bir gelenek yoktur.

Soru 38. Hürmasonluk bir din mi­dir?

Masonluk ne bir din ne de din yerine ika­me edilecek bir mefhumdur. Masonluk üye­lerine tüm inançlarca kabul edilebilecek bir davranış ve yaşam tarzını aşılamaya çalışır, ancak bunu yaparken dogma ve teoloji saha­larına müdahale etmekten özenle kaçınır. Bu nedenle Masonluk dinle rekabet etmez, eğiti­mi de dinsel öğretilere tamamlayıcı nitelikte kabul edilebilir.

Mason olabilmek için bir kişinin bir Yüce Varlığa inanması şarttır ve bu şekil yeterlidir. Masonluk adaydan, inandığı Yüce Varlığı ta­rif etmesini istemez. Yücelerin Yücesi, Evre­nin Ulu Geometri Ustası, Evrenin Ulu Mimarı gibi isimlerle adlandırılan Yüce Varlığa toplu olarak niyaz eden değişik din ve mezheplere ait insanlar, bu Yüce Mefhumu kendi öz an­layışlarına göre kabul ederlerken, aralarında farklılıklara götüren terminolojilerden uzak kalırlar. Bu bir ökümenik davranıştır, asla bir senkretizm değildir. (Devam Edecek)

Celil Layiktez
Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *