Blog

DIŞ TEMASLAR İÇİN KILAVUZ: XIV

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

KANADA

Kanada’nın 10 eyaletinin 9’unda birer Büyük Loca, 10. cusu New Fo- undland’de ise İngiltere ve İskoçya Bölge Büyük Locaları vardır. Kanada Masonluğunda İngiliz ve Amerikan masonik örf ve adetlerin karışımını görürüz. Bazı Kanada jürisdiksiyonla- rmda hem Webb (Amerikan) hem de İngiliz tipinde ritüeller uygulanır.

Tarih: Kanada’ya ilk yerleşenler Fransızdı. Quebec 1608’de bir Fransız müstemlekesi oldu ve 1738’de İngiliz- lerin eline geçene kadar öyle kaldı. Ka- nada’nın jeopolitik tarihi bir hayli ka­rışıktır: Bölgeler, eyaletler gruplaşa­rak birleşmişler, ayrılmışlar ve tekrar birleşmişlerdir. 1867’de Dominion sta­tüsüne giren Kanada’da Nova Scotia, New Brunswick,Quebec ve Ontario eyaletleri birleşmişler, diğer bölgeler de birliğe sonradan katılmışlardır.

İlk localar 1740’h yıllarda Nova Scotia’da, 1750’li yıllarda da Que- bec’de kuruldular. İlk locaların çoğu askeri localardı (askeri birliklere bağlı muntazam, ancak seyyar localar). 1858’de tüm Kanada’yı kapsadığını id­dia eden bir Büyük Loca Ontario’da kuruldu, bu Bü. L. ya Quebec locaları da katıldı. Kanada’nın istiklalinden sonra eyaletlerin çoğunda birer Büyük Loca kuruldu, ilk Büyük Locanın adı da “Ontario Eyaletinde Kanada Büyük Locası” olarak değiştirildi.

Çelil LAYIKTEZ

Benzer tarih, örf ve adetlere sahib olan Kanada Büyük Localarını ayrı ay­rı incelemek yerine, tipik üç Büyük Lo­ca olarak British Columbia, Nova Sco­tia ve Quebec’i ele alacağız.

BRITISH COLUMBIA: 18700 K., 170 Loca

Tarih: 1858 yılında bölgede altın bulunmasıyla akın etmeye başlayan beyazlardan önce nüfus tümüyle Kı­zılderiliydi. 1871’den önce İngiltere British Columbia Bölge Büyük Locası­na bağlı dört loca ve İskoçya British Columbia Bölge Büyük Locasına bağlı beş loca faaldi. 1871 yılında bu iki Böl­ge Büyük Locası birleşerek British Co­lumbia Büyük Locasını kurdular. Baş­langıçta yeni Büyük Locanm gelişmesi yavaş oldu. Madenciliğe bağlı nüfus seyyaldi, yerleşik nüfus ise azınlıktay­dı. Yeni Büyük Loca kendine bağlı lo­caları çalışacakları Rit bakımından serbest bırakınca, British Columbia’da tüm Kuzey Amerika jürisdiksiyonları- na göre en geniş rit ve ritüel yelpazesi oluştu.

Ziyaretçi için notlar:

Ritler: En sık uygulanan ritler İn­giliz “Emulation”, temelde Amerikan “Webb” tipinde “Ancient” ve “Canadi- an” Ritleridir. “Canadian” Riti Onta- rio’da gelişen ve bünyesinde birçok İskoç öğesi bulunduran temelde İngi­liz tipinde bir ritdir. Bunların dışında, İngiliz “Oxford”. “Revised English” ve “Australian” ritleri de British Colum- bia’da uygulanır.

Kıyafet: Kardeşler koyu renk el­bise ve görevliler smoking giyerler. Mesaiden

sonra hafif bir yemek yenir ve yemek esnasında ritüellik tostlara yer verilir (Kraliçeye, Büyük Üstat ve Büyük Loca’ya, Ziyaretçilere, Dünya­daki tüm yoksul masonlara).

Ziyaretçilerin kısa bir cevap ver­meleri beklenir. Ziyaretçilerden ye­mek parası alınmaz. Loca binalarında bar bulunmakla beraber yeşilaycı lo­calar da vardır. Barda içilen içkilerin bedeli loca tarafından karşılanmaz ve ziyaretçi içkisinin parasını öder.

Regalya: İngiltere ile aynıdır, zi­yaretçi K. kendi regalyasmı getirmeli­dir.

Yönetim: Amerikan Büyük Loca­ları gibi seçim esassına dayanır. Eya­lette 27 Bölge ve her Bölgenin başında bir Büyük Üstad Yardımcısı vardır.

Toplantılar: Yaz aylarının dışın­da localar ayda bir toplanırlar. Top­lantı başlangıç saati genelde 19.30 dur. Ziyaretçi Kardeş sınava tabi tutulaca­ğından erkence gelmesi tavsiye edilir.

NOVA SCOTIA: 10400 Kardeş, 116 Loca.

Dünyada en yoğun Mason Nüfu­sunun bulunduğu bu ülkede, yaklaşık olarak, çocuklar ve yaşlılar da dahil ol­mak üzere, her 100 erkeğin 10’u ma­sondur.

Tarih: Massachussetts Büyük Lo­casından aldığı beratla 1740 yılında bölgede ilk defa bir askeri loca kurul­du. İlk yerleşik loca ise,1750 yılında beratını “Modernler”den almakla be­raber, sonradan “Antients”lere katılan St. Andrew’s Locasıdır. Nova Scotia Bü. L. sının matrikül cetvelinde 1 No. ile kayıtlı olan bu loca halen faaldir. 1866 yılında İngiliz ve İskoç locaları birleşerek bir Büyük Loca kurdular. Bu kuruluşa katılmayan ve 1815 yılın­da İngiltereden beratını alan 398 No.lu “Royal Standard Lodge” Hali- fax’da eski statüsünde (İngiltere’ye bağlı olarak) çalışmalarını sürdür­mektedir.

Ziyaretçi için Notlar:

Rih Localarm büyük çoğunluğu ABD Webb Ritine yakın bir “Anci­ent York” Ritine göre çalışırlar. Bazı localarda da Emulation Riti uygula­nır.

Kıyafet: Smoking, alternatif ola­rak koyu renk elbise.

Yemek: Çalışmalardan sonra, ABD stilinde hafif bir yemek yenir. Ri­tüellik tost listesi çoğunlukla uygulan­maz, ancak ziyaretçi K.in kısa bir ko­nuşma yapması beklenebilir.

Toplantı: Localar ayda bir olağan toplantılarını yaparlar, bazen de ek olarak olağanüstü toplantılar da tertip ederler, bu toplantılarda da daha çok tekris ve terfi törenleri icra edilir. Ka­rarlar 3 cü derecede alınır.

Büyük Loca bir tüzük maddesiyle alkol kullanımını yasaklamıştır, ye­meklerde şerefe tost içilmemesinin de nedeni budur.

Regalya: İngiltere ile aynıdır. Zi yaretçi K. kendi regalyasmı getirmeli­dir.

Yönetim: Büyük Kurul üyeleri se­çimle göreve gelirler. Eyalet bölgelere bölünmüştür ve her bölgenin başında bir Büyük Üstat Yardımcısı vardır.

Yaşlılar Yurdu: Halifax’ın 45 mil mesafesinde 60 yaşlıyı barındıracak kapasitede ihtiyarlar yurdu 1908 yılın­da kurulmuştur. Tesisin misafir yaşlı­ları çoğunlukla kadındır. İftihar konu­su edilen bu tesise geziler teşvik edil­mektedir.

QUEBEC (KEBEK): 99 Loca, 7900

sonra hafif bir yemek yenir ve yemek esnasında ritüellik tostlara yer verilir (Kraliçeye, Büyük Üstat ve Büyük Loca’ya, Ziyaretçilere, Dünya­daki tüm yoksul masonlara).

Ziyaretçilerin kısa bir cevap ver­meleri beklenir. Ziyaretçilerden ye­mek parası alınmaz. Loca binalarında bar bulunmakla beraber yeşilaycı lo­calar da vardır. Barda içilen içkilerin bedeli loca tarafından karşılanmaz ve ziyaretçi içkisinin parasını öder.

Regalya: İngiltere ile aynıdır, zi­yaretçi K. kendi regalyasmı getirmeli­dir.

Yönetim: Amerikan Büyük Loca­ları gibi seçim esassına dayanır. Eya­lette 27 Bölge ve her Bölgenin başında bir Büyük Üstad Yardımcısı vardır.

Toplantılar: Yaz aylarının dışın­da localar ayda bir toplanırlar. Top­lantı başlangıç saati genelde 19.30 dur. Ziyaretçi Kardeş sınava tabi tutulaca­ğından erkence gelmesi tavsiye edilir.

NOVA SCOTIA: 10400 Kardeş, 116 Loca.

Dünyada en yoğun Mason Nüfu­sunun bulunduğu bu ülkede, yaklaşık olarak, çocuklar ve yaşlılar da dahil ol­mak üzere, her 100 erkeğin 10’u ma­sondur.

Tarih: Massachussetts Büyük Lo­casından aldığı beratla 1740 yılında bölgede ilk defa bir askeri loca kurul­du. İlk yerleşik loca ise,1750 yılında beratını “Modernler”den almakla be­raber, sonradan “Antients”lere katılan St. Andrew’s Locasıdır. Nova Scotia Bü. L. sının matrikül cetvelinde 1 No. ile kayıtlı olan bu loca halen faaldir. 1866 yılında İngiliz ve İskoç locaları birleşerek bir Büyük Loca kurdular. Bu kuruluşa katılmayan ve 1815 yılın­da İngiltereden beratını alan 398 No.lu “Royal Standard Lodge” Hali- fax’da eski statüsünde (İngiltere’ye bağlı olarak) çalışmalarını sürdür­mektedir.

Ziyaretçi için Notlar:

Rih Localarm büyük çoğunluğu ABD Webb Ritine yakın bir “Anci­ent York” Ritine göre çalışırlar. Bazı localarda da Emulation Riti uygula­nır.

Kıyafet: Smoking, alternatif ola­rak koyu renk elbise.

Yemek: Çalışmalardan sonra, ABD stilinde hafif bir yemek yenir. Ri­tüellik tost listesi çoğunlukla uygulan­maz, ancak ziyaretçi K.in kısa bir ko­nuşma yapması beklenebilir.

Toplantı: Localar ayda bir olağan toplantılarını yaparlar, bazen de ek olarak olağanüstü toplantılar da tertip ederler, bu toplantılarda da daha çok tekris ve terfi törenleri icra edilir. Ka­rarlar 3 cü derecede alınır.

Büyük Loca bir tüzük maddesiyle alkol kullanımını yasaklamıştır, ye­meklerde şerefe tost içilmemesinin de nedeni budur.

Regalya: İngiltere ile aynıdır. Zi yaretçi K. kendi regalyasmı getirmeli­dir.

Yönetim: Büyük Kurul üyeleri se­çimle göreve gelirler. Eyalet bölgelere bölünmüştür ve her bölgenin başında bir Büyük Üstat Yardımcısı vardır.

Yaşlılar Yurdu: Halifax’ın 45 mil mesafesinde 60 yaşlıyı barındıracak kapasitede ihtiyarlar yurdu 1908 yılın­da kurulmuştur. Tesisin misafir yaşlı­ları çoğunlukla kadındır. İftihar konu­su edilen bu tesise geziler teşvik edil­mektedir.

QUEBEC (KEBEK): 99 Loca, 7900

Kardeş

Tarih:

Quebec ülkenin ilk yerleşim böl­gelerinin bulunduğu, çoğunlukla Fransızca konuşulan bir eyaletidir. İlk loca 1760 yılında, Quebec’! Fransızlar- dan zapt eden İngiliz ordusuna ait bir askeri loca olmuştur. 1768’de beş aske­ri loca birleşerek İngiliz “ModernsTere bağlı bir Bölge Büyük Locası kurdular. 1791’de bu localar “Antients” lere geç- tiler.İngiltere Birleşik Büyük Locası­nın kurulduğu 1813 yılında Quebec de yedi askeri locayla 13 yerleşik loca vardı. 1855’de Ontario’da, yalnızca Quebec ve Ontario’yu kapsayan bir Büyük Loca kurulunca, locaların çoğu bu yeni teşekküle katıldılar. Müstakil Quebec Büyük Locası ise 1869’da ku­ruldu. 1880’de Kanada Büyük Locası­na (Ontario) bağlı tek loca kalmıştı, Quebec Büyük Locasma katılmayarak İngiltere Büyük Locasına bağlı kalan 2 loca da vardır. (374 No. lu St. Paul’s Lo­cası ile, 440 No.lu St. Georges Locası).

Ziyaretçi için notlar: Localar ge­nelde “Canadian” ritüelini kullanırlar. “Canadian” Riti İngiliz, İskoç ve Webb öğelerini taşır. “Canadian” ritüelleri Fransızcaya çevrilerek, Fransızca çalı­şan localarda da aynen kullanılmakta­dır. Çoğunlukta olan Fransız kökenli nüfusun Masonluğa yeni olarak ilgi göstermiş olması loca ve Kardeş sayı­sının nisbetten az olmasının nedeni­dir.

Kıyafet: Tercihen smoking.

Toplantı: Toplantı saati genelde 19.30’dur. Localar ayda bir toplanırlar, kararlar 3. cü dereceden alınır, aynı gün tekris, terfi ve 3. cü derecede çalış­ma olabilir. Localar bazen olağan üstü toplantılar da tertip ederler. Mesaiden sonra basit bir yemek yenir. Resmi agap İs’ad törenini takip eder. Ziyaret­çi K.lerin kısa bir konuşma yapmaları beklenir. Ziyaretçilerden yemek para­sı alınmaz.

Yönetim: Büyük Görevliler se­çimle göreve gelirler. 9 Bölgenin ba­şında birer Büyük Üstat Yardımcısı vardır.

Regalya: İngiliz tipinde regalya- lar kullanılır, ziyaretçi K. kendi regal- yasını getirmelidir.

Not: Kanada Büyük Localarımı adresleri sekreterliğimizden temin edilebilir.

Celil Layiktez

Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *