Blog

DIŞ TEMASLAR İÇİN KILAVUZ: XII

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

FRANSA

Dünya ülkelerinin Masonik tarih­leri arasında, herhalde Fransız Mason tarihi en karmaşık olanıdır. Fransa’da muntazam “Fransa Milli Büyük Loca­sı” (Grande Loge Nationale Française = GLNF) yanında, gayı. muntazam olan, ikisi büyük (20000 ve 40000 üye), diğerleri daha küçük olmakla beraber birkaç büyük loca daha vardır. GLNF’in 4O’ı Fransa dışında olmak üzere 635 locası ile 19 adet askeri locası vardır. Askeri locaların ll’i Fran­sa’da, 8’i İspanya, Hollanda ve Tahi- ti’dedir.

RİT: GLNF bünyesinde çok deği­şik Rit uygulamaları sergilenmekte­dir. Başlıcaları: İskoç Riti, Rektifiye İs­koç Riti, Emulation ve Amerikan Webb -tipinde değişik Ritler (özellikle California ve Texas Ritleri).

TARİH: Fransa’da Hürmasonluk 1725 -1730 yılları arasında başladı. Bu oluşumda, İngiltere’de başarısız Jako- bin İhtilalinden kaçan İskoç mültecile­rin etken oldukları ve böylece Fran­sa’da İskoç Masonluğunun temelinin atıldığı tahmin edilmektedir. İngiltere Büyük Locasının 1738 yılı kayıtlarında Fransa’da çalışan 3 loca yer almakta­dır. Bu 3 loca ile onlara katılan birkaç loca 1736 yılında Fransa Büyük Loca­sını kurdular.

Başından beri Hürmasonluk Fran­sız aristokrasisinin içinde gelişmiş, bu nedenle de kısa zamanda üst derece­lerle uygulanan değişik Ritlerin sayılı olağanüstü artmıştı. Kurulan yeni de­receler Hürmasonluk içinde huzur­suzluk kaynağı olunca, 1768’de Kral XV. Louis Fransa Büyük Locasını ka­pattı ve Fransa Grand Orient’ı onun yerini aldı.

1789 İhtilalinde, hernekadar ihti­lali yapanlarm büyük bir kısmı Mason idiyse de, Kral taraftarlarının içinde de çok Mason vardı. İhtilalden Masonluk büyük zarar gördü ve localarm büyük kısmı kapandı, bu arada da yeni dere­ce arayış furyası duruldu. Napolyon döneminde Masonluk yeniden can­landı ve işgal ordularındaki askeri lo­calarla tüm Avrupa’ya yayıldı. Napol- yon’un Mason olduğuna kanıt bulun­mamakla beraber Masonluğu destek­lediği ve kullandığı bilinir. Napolyon sonrasında Fransa’da Masonluk radi­kalleşmeye başladı, tedricen Kiliseye karşı cephe aldı ve nihayet 1877’de tü­züklerinden Evrenin Ulu Mimarına inanma şartını kaldırdı. Bu gelişim üzerine İngiltere Birleşik Büyük Loca­sı ile muntazam Büyük Localarm çoğu Fransa Grand Orient’ı ile münasebet­lerini kestiler. Bu durumdan memnun olmayan Kardeşler, 1804 yılında ku­rulan Yüksek Şûra’nın da desteği ile Fransa Büyük Locasını kurdular (Grande Loge de France). Bu yeni ku­ruluş Grand Orient ile dostluk müna­sebetlerini ihdas ederek agnostisizme de yeşil ışık yakınca, muntazam Ma­sonluğa katılamadı. Nihayet 1913 yı­lında intizam kazanmak

isteyen bir­kaç loca Grand Orient’dan koparak GLNF’i kurdular. Kurucu localar ara­sında 1793 yılında kurulan “Le Centre des Amis” Locası ile İngiltere Büyük Locasına bağlı Bordeaux kentindeki 204 No.lu “L’Anglaise” Locası vardı. Kuruluştan hemen sonra başhyan Bi­rinci Dünya Savaşı, iki savaş arasında­ki faşist propaganda dönemi ile ikinci Dünya Savaşı nedeniyle bu Büyük Lo­canın gelişmesi yavaş oldu, ancak 1965 yılında Fransa Büyük Locasın­dan kitle olarak katılan bin Kardeşle güç kazandı, bunu başka katılmalar izledi ve böylece GLNF layık olduğu yere geldi. Bugün bu Büyük Loca dün­ya Masonluğunda söz sahibi, Viet- Nam’dan Rusya’ya, Siyah Afrika’dan Karaib Adalarına localar açan, Villars de Honnecourt araştırma locasıyla araştırmacılara yeni hedefler göste­ren, Portekiz, Gabon, Senegal, İtalya Muntazam Büyük Locası gibi Büyük Locaların kuruluşunu sponsor eden, 1993 sonlarında görkemli yeni Mason Sarayına taşınarak (Tesviye, sayı 11, arka kapak içi fotoğraflara bakınız) daha da prestij kazanan bir uluslarara­sı hüviyet kazanmıştır.

Ziyaretçi için notlar: Başka Bü­yük Localardan grup olarak katılan Kardeşler kendi Ritlerini beraberlerin­de getirdiklerinden, GLNF çok Ritli bir Büyük Loca hüviyetindedir, çalış­malar da muhtelif dillerde yapılmak­tadır (“TÜRKAY” Modelinde Türkçe çalışacak bir locanın kuruluşuna sıcak bakıyorlar). Duvar tablosunda o gün toplanan locaların gündemiyle birlik­te çalışmaların hangi Ritte olacağı da belirtilir. Böylece ziyaretçi Kardeş için de merak ettiği Rit’de bir toplantıya katılmak fırsatı doğar. Hangi rit olursa olsun, ritüel ezbere icra edilir. Emula­tion Ritinde çalışan localar genelde ay­da bir toplanırlarken, diğerleri onbeş gündebir toplanırlar. Toplantı başla­ma saati 19.30 la 20.30 arasında deği­şir. Birkaç loca da, emekli Kardeşlere hizmet etmek üzere, öğleden sonra toplanır.

Kıyafet: Siyah ya da koyu renk el­bise, siyah kravat. Ziyaretçi K. kendi regalyasmı getirmelidir.

ADRESLER:

Grand Loge Nationale Française: 12 Rue de Christine de Pisan, 75017 Paris

Tel: 33/1/44158620;

Fax:44158636

Halen birkaç locanın toplandığı Eski Merkez Binaları:

65 Boulevard Bineau, Neuilly-sur-Seine 92200 Paris,Tel:47577575

Paris’in dışındaki adresler: Bescancon:

Hotel du Lion d’Or, 5 Rue Jean-Petit. Bordeaux:

8 Rue Segalier.

Clermont-Ferrand:

3 Rue des Petits Gras.

Dieppe:

29 Rue Paramentier.

Lyon:

22 Rue Montesquieu.

Le Mans:

9 Rue Gastelier.

Marseille:

Club Ecossais, 78 cours Lieutad.

Metz: 9 Rue des Etats-Unis, Montigny-Les-Metz.

Nice:

32 rue de Postes.

Orleans:

94 Rue de Hameau.

Perpignan:

3 rue Adam.

Poitiers:

51 Grand Rue.

Rouen:

48 Rue Stanislas Girardin.

Strasbourg:

1 Rue du Pints.

Toulouse:

34 Rue Gabriel Peri.

Tours:

8 Rue de la Bourde.

Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *