Blog

DIŞ TEMASLAR İÇİN KILAVUZ: X

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

NORVEÇ FİNLANDİYA

NORVEÇ:

Tarih:

Norveç 1814 yılına kadar Dani­marka’ya bağlıydı, sonra da 1905’e ka­dar İsveç’in sömürgesi oldu. Nor- veç’de ilk loca, İngiltere’den aldığı be­ratla, 1749’da kuruldu. Ülkenin İsveç’e bağlanmasıyla İngiliz Locaları İsveç Büyük Locasına geçtiler ve böylece, Norveç’de, İsveç

Ritinde çalışan bir Norveç Bölge Büyük Locası oluşturul­du. 1882 yılında, Almanya’nın Zur Sonne Büyük Locasmdan aldığı berat­la bir Alman Locası kuruldu ve onu başkaları da izledi. 1991 yılında Bölge Büyük Locası, Norveç Büyük Locası olarak ayrıldı. 1920’de 4 Alman Locası kendi Büyük Localarını kurdular; bu Büyük Loca 1947 yılında Norveç Bü­yük Locasına katıldı. Norveç’de bu­gün 38 loca ve 16280 üye vardır.

ZİYARET:

Norveç Masonluğu İsveç Ritinde çalışır; (Tesviye No.9) İsveç ile farkı, Kralın veya ailesinden birinin Büyük Üstad olmamasıdır. Büyük Üstad se­çimle görevinin başına getirilir ve ölünceye kadar bu görevde kalır.

Büyük Mabed binası Osloda’dır ve bu kentin gezilecek ve görülecek önemli bir nirengi noktasıdır. 1890 yı­lında inşa edilen bina Nazi işgali altın­da zarar görmüş ve içindekiler yağma edilmiştir. Harpten sonra restore edi­len bu Mason Sarayında zengin bir kü­tüphane ve bir müze vardır.

Loca toplantıları 18.30 veya 19.00’da başlar. Toplantı sonrasında, yemek parası ziyaretçiden tahsil edi­lir. Ziyaretçilere kadeh kaldırılır ve bir kısa cevap vermeleri beklenir. Localar Mayıs ayında tatile girerek Ağustos sonunda çalışmalarına tekrar başlar­lar. Temmuz aymda sekreterlik de ka­palıdır. Eylül – Mayıs ayları arasında localar haftada bir toplanırlar.

Oslo’da yedi St. John Locası (1-3) ve iki St. Andew Locası (4-10) ile İs- veç’de de olduğu gibi, bir locayı besle­yecek kadar kardeşin bulunmadığı yörelerde 12 kadar Masonik Kulüp, ek olarak da üç Şube Loca vardır. Bu Şu­beler bir locanm, özel izinle, başka bir bölgede kendine bağlı bir şube açma­sıyla oluşur. Aynı uygulama ABD’de göze çarpar.

ADRES:

Masonic Temple, Nedre Vollgate 19, 0158 Oslo 1, Norway

Tel:22426535 Fax :22421069

FİNLANDİYA:

TARİH:

18’inci yy.ın başlarında Finlandi­ya İsveç’in sömürgesiydi. İsveç Ritin- de çalışmak üzere 1756 yılında ilk loca kuruldu ve onu iki locanın daha kuru­luşu izledi. 1808-1809 İsveç Rus Harbi sonrası Finlandiya Rus egemenliğine geçti ve Masonluk kısıtlandı. 1848’de Çarın fermanı ile Finlandiya da dahil olmak üzere, tüm Rusya’da Masonluk yasaklandı. 1917’de gelen özgürlükten sonra, 1922’de Amerika’da Mason olan 8 FinlandiyalI Helsinki’ye döne­rek New York Büyük Locasından al­dıkları beratla 1 numaralı Suomi Loca­sını kurdular. Finlandiya’da devlet hizmetinde ve güzel sanatlarda teba­rüz etmiş toplumun ileri gelen kişileri masonluğun uyanışında aktif hizmet vermişlerdir. Bunların arasında Jean Sibelius’u da sayabiliriz. 1923 yılında gene New York’dan aldıkları beratlar­la iki loca daha kuruldu ve Finlandiya Büyük Locası 1924 yılında New York Büyük Locası tarafmdan tahsis edildi.

1930’lu yıllarda nazizmin etkisiy­le Finlandiya’da antimasonluk geliş­meye başladı. Bu hareketi Lüteryen Kilise desteklemekle beraber Mason­luk fazla yara almadan yaşamını sür- dürebildi. İkinci Dünya Savaşı esna­sında kısa bir süreyle Masonluk ka­pandı ve 1945’de tekrar açılarak sürat­le gelişti. Halen, Finlandiya’da 110 lo­ca ve 4800 üye vardır. Yakın tarihte Ro­yal Arch, Mark Master Mason ve Eski ve Kabul Edilmiş Ritler Finlandiya’da kuruldu.

Finlandiya nüfusunun onda biri İsveç kökenlidir. Doğal olarak İsveç’e yakınlık hisseden bu kişiler 1923 yılın­da ilk İsveç beratlı locayı kurdular. 1983 yılında Finlandiya’da bir İsveç Bölge Büyük Locası ve ona bağlı dört St. John (1-3) ve bir St. Andrew (4-10) Locası vardı. (Bu localarm 1993 istatis­tikleri elimizde olmadığından 1983 ra­kamlarıyla yetindik.) Her iki Büyük Locanm ilişkileri gayet sıcaktır.

ZİYARET:

110 Locanın 28’i Helsinki’de, di­ğerleri ise bütün ülkeye dağılmışlar­dır. Kullandıkları ritüel New York Bü­yük Locasının Finceye çevrilmiş, Webb tipinde ritüelidir. Locaların ça­lışmaları genelde 3’üncü derecededir. Yalnızca Tekris ve Geçiş merasimleri için ilk iki derece uygulanır. Amerikan yöntemine göre ülke 8 bölgeye bölün­müştür ve bunların her birinde bir Bölge Büyük Locası vardır. Finlandiya Büyük Locasına bağlı 27 sayılı Miner­va locası bir araştırma locasıdır.

Loca kıyafeti tercihan siyah elbi­sedir. Kullanılan regalyalar Amerikan stilindedir; ziyaretçinin kendi regal- yasını getirmesi beklenir.

ADRES

Grand Lodge of F. A. Masons, Ka- sarmikatu 16 D, 00130 Helsinki/Fin- land.

Tel: (0) 175766, Fax : (0) 654312

Celil Layiztez

Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *