Blog

DIŞ TEMASLAR İÇİN KILAVUZ: VII

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

ORTA AMERİKA VE KARAİB ADALARI

Masonluğun dünyada en karışık olduğu bölge Orta Amerika’dır. Bu bölgede bol sayıda muntazam ve gay­ri muntazam localar faaliyette olup zi­yaretçinin işi güçleşmekte, araştırma­cıya da yeni ufuklar açılmaktadır. Yal­nızca Meksika’da 30 Büyük Loca var­dır; komşu Karib Adalarında da Bü­yük Loca sayısı az değildir.

EKSR Orta Amerika Yüksek Şûrası, Neogradino Yüksek Şûrasının da iştirakiyle, 9 Ocak 1971’de, San Jose, Kosta Rika’da kuruldu. Bu Yüksek Şûra Guatemala, Honduras, El Salva­dor, Nikaragua ve Kosta Rika’da loca­ların kurulmasına yardımcı oldu ve sonra da, ülke Büyük Localarını vesa­yeti altına aldı. Yukarıda sayılan beş ülkenin Büyük Loca temsilcileri 1921’de Guatemala’da toplanarak Yüksek Şûra’nın mavi localar üzerin­deki egemenliğine son verdiler.

BELİZ: Beliz Honduras Körfezin­de, Meksika ve Guatemala ile sınırları olan bir küçük ülkedir. Nüfusu 150.000 olan bu ülke İngiltere’den öz­gürlüğünü 1981 yılında kazanmıştır. 309 No.lu Amity Locası 1763’de kurul­muş olup, 1813’e kadar var olmuştur. 1820 ile 1831 yılları arasında da birçok loca kurulmuş, ancak ömürleri hep kı­sa olmuştur. Günümüzde bu ülkede loca yoktur.

KOSTA RİKA: Bu ülke bölgesin­de politik açıdan istikrarlı olan ender ülkelerden biridir, Kosta Rika Büyük Locasının da, aynı şekilde uzun ve is­tikrarlı bir tarihi vardır. Kurulan ilk Loca 1867’de beratını Yeni Granada (Kolombiya)dan almıştır. Katolik Kili­sesiyle vaki müşkülatlarına rağmen, Kosta Rika Masonluğu 1899 yılında bir Büyük Loca kuracak güce erişti. İn- kitasız günümüze dek devam eden Kosta Rika masonluğunda bölünme olmamış ve hiçbir tarihte intizamını kaybetmemiştir. Halen Kosta Rika’da 10 loca çalışmaktadır.

Ziyaret: Kosta Rika dünyada or­dusu olmayan ender demokratik bir ülkedir. Halkı misafirperverdir. 10 lo­canın 9’u İspanyol dilinde ve İskoç Ri- tinde, biri de York Riti ile İngilizce ça­lışmaktadır. Merkez San Jose’dedir ve mimari açıdan ilgi çekici yönleri olup, içinde bir Masonik müze vardır. İskoç Riti’nde çalışan localar akşam 20.00’de, York Riti’nde çalışan 3 No.lu La Luz Locası ise 19.00’da mesailerine başlarlar. Agap dışında, genelde top­lantı öncesi hafif bir yemek yenir. Ni­san ayında “Kardeşlik Haftası” kutla­nır. İstenen kıyafet koyu renk elbise ol­makla beraber, tropikal iklim nede­niyle ağırbaşlı daha hafif giysilere de göz yumulur. Ziyaretçilerin kendi re- galyalarını getirmeleri gerekir.

Adres: The Grand Lodge of A.F. and A.M. of Costa Rica

Masonic Temple, Corner Central Avenue and 19th Street San Jose

Posta Adresi: P.O. Box 10060, San Jose, Costa Rica.

Tel: 225064 ; Fax: 506-235475

EL SALVADOR:

Orta Amerika’nın bu en küçük ül­kesinde muntazam bir Büyük Loca vardır, ancak bu büyük locayı tanıyan ülke sayısı fazla değildir. Ülkenin ka rışık politik durumuna rağmen bu Bü­yük Loca

bir hayli faaldir.

TARİH: Her ne kadar El Salvador Ispanya’dan istiklâlini 1821’de elde edebilmişse de, bu ülkede 1850’den önce loca kurulamadı. Peşpeşe gelen Katolik diktatörlüklerin antimasonik tavırlarına rağmen masonluk gelişme­ye devam etti ve 1880’de, Kosta Rika Büyük Locasından aldıkları beratlarla iki loca daha kuruldu. 1898’de sayıları 7’yi bulan localar, komşu Honduras localarıyla birlikte bir Büyük Loca kurdular. El Salvador-Honduras ve Guatemala arasında çıkan harp nede­niyle, bu Büyük Locanın ömrü kısa ol­muştur.

1912’oe El Salvador’da faaliyetle­rine devam edebilen 3 loca bir büyük loca kurmuşlar, peşinden de bölüne­rek 2 rakip büyük loca görünümünü almışlardı. 1919 yılında bu iki Büyük Loca tekrar birleşerek, günümüzün Büyük Locasını kurmuşlardır.

ZİYARET: 1983 yılında faal 10 lo­cadan 6’sı İskoç Riti’nde 4’ü de York Ri- tinde çalışmaktaydı. Tüm locaların ça­lışma dili İspanyolcadır. Diğer Orta Amerika ülkelerinde yoğun olan Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti Yüksek Şurası’nın etkisi bu ülkede kalmamış­tır. Konvan yılda 5 kez toplanır. 10 lo­canın 6’sı başkent San Salvador’da, iki­si San Miguel’de, biri Santa Ana’da, bi­ri de Sonsonate’de toplanırlar.

Kıyafet ceket ve kravattır, regalya temin edilebilmekle beraber, ziyaret­çinin kendi regalyasını getirmesi tav­siye edilir.

Adres: Masonic Hall, 8a Avenida Sur No. 126, San Salvador. Tel.: 219793, 227548.

GUATEMALA:

Guatemala’nın politik karışıklık­lardan nasibini bolca almış bir Orta Amerika ülkesi olmasına rağmen, ma­sonluk faaldir ve İspanyolca, Almanca ve İngilizce dillerinde çalışan localar vardır.

TARİH: Masonik tarih siyasi ta­rih gibi parçalıdır. İlk loca Kolombi­ya’dan 1881’de beratım alan Constan- cia locasıdır. 1886 bu loca üçe bölüne­rek ve ABD’nin meçhul kalmış bir eya­letinden berat alan bir dördüncü loca­nın da katılmasıyla Orta Amerka Grand Orient’ını kurdu. 1903’de Gua­temala’da 8 loca faaldi ve bu kez bun­lar Guatemala Cumhuriyeti Büyük Locasını kurdular. 1908’de iktidarı ka­pan yeni bir diktatör de masonluğu yeniden kapattı; bu kapanış diktatö­rün 1944’de düşürülmesine kadar sür.

Celil Layiktez

Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *