Blog

Dış Temaslar İçin Kılavuz V

in Tesviye Dergisi

ASYA’DA ZİYARET – HİNDİSTAN

Hindistan bir merkezi Asya ülkesi olup kalabalık ve çok karışık bir nüfusa sa­hiptir. Hindistan’da İngiliz, İrlanda ve İskoçya Bölge Büyük Localarından başka, 1961’de kurulan Hindistan Büyük Locası faaliyet göstermektedir.

Hindistan’da masonluğun tarihi İngiliz Doğu Hint Şirketinin gelişmesine yakinen bağlıdır.

İlk İngiliz Locası, kısa ömürlü olmakla beraber 1730’da kurulmuştu. Hemen akabinden Kalküta’da kurulan “Star” Locası hala faaldir. İkinci en eski loca, 1786 yılında İngiltere’den aldığı beratla çalışan 150 No.lu Perfect Unanimity” Locası da halen faaliyetini Madras’da sürdürmektedir. 338 No.lu “Perseverance” locası 1847’den beri Bombay’da çalışmaktadır. En eski faal İrlanda locası ise 19911’de Bombay’da 319 No. ile kurulan St. Patrick Locasıdır.

Müstemleke döneminde bağlı oldukları alaylarla birlikte yer değiştiren çok sayıdaki askeri localarm bu ülkede masonluğun gelişmesi ve dağılmasında rolle­ri büyük olmuştur.

Etnik Hintliler 19. yüzyılda localara nüfuz etmeye başladılar. 1844’de 342 No.lu “Rising Star” Locası, İskoçya’dan aldığı beratla, Bombay’da Avrupalı olma­yanları kabul etmek üzere kurulmuştu. Sonradan Hürmasonluk Parsi, Hindu ve Sikh’ler arasında çok popüler olmuş, Müslümanlar ise daha az rağbet etmişler­dir. 20. yüzyılın ikinci yarısında Hindistan’da mesleğin çoğunluğunu yerli ahali teşkil etmeye başlamış, bu durum da Hindistan Büyük Locasının kuruluşunu teşvik etmiştir. 1961’de İngiliz, İrlanda ve İskoç beratlarını iade eden 145 loca Hin­distan Büyük Locasını kurdular. En az bir o kadar sayıda loca da bağlı oldukları obediyanslarda kalmayı tercih ettiler.

Yeni Büyük Loca eski Büyük Localarla uyum içinde kurulmuştur. 1961’den beri İngiltere, İrlanda ve İskoçya Büyük Locaları yeni locaların kurulması için be­rat verme işlemini durdurmuşlardır. 1992 istatistiklerinde Hindistan Bü. L.nın loca sayısı 285’e, üye sayısı da 15.200’e varmıştır.

TOPLANTI ZAMANI VE KIYAFET:

Tüm obediyanslarm locaları genelde 18.30-19.30 saatlerinde toplanırlar. Zi­yaretçinin 18.00’de mabed binasında bulunması önerilir. Kıyafet genelde koyu elbise, İs’adlarda smoking olmakla beraber, birçok etnik grup kendilerine özgü kıyafetleriyle, askerler de üniformaları ile gelirler.

TOPLANTI SONRASI:

Tüm localar toplantı sonrası agap sofrasında merasimlerine devam ederler, îngiliz ve Hint Localarının tost listeleri daha uzun, İrlanda ve İskoçya’nın ise daha kısadır. İs’ad merasimlerini zengin agap sofraları tamamlar. Ziyaretçinin sofrada konuşması arzu ediliyorsa, kendisine önceden haber verilir. Ziyaretçilerden zi­yafet parası alınmaz.

ZİYARET:

Tüm büyük kentlerde bir Mabed (Masonic Temple) veya Mason Sarayı (Freemasons Hall) vardır ve bu binaları bulmak kolaydır. New Delhi, Calcutta, Madras ve Bombay gibi büyük kentlerde bu binalarda çalışan memurlar iş saatle­rinde ziyaretçiye mabedleri gezdirirler. Hind Localarında ziyaretçiyi kabul şekli İngiliz localarıyla aynıdır.

JAPONYA:

Japonya’nm kısa masonik tarihi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, ABD ve Fi- lipinler’den ilhamla başlar. Japonya Bü. Locasından başka, Japonya’da İngiltere, İskoçya, Massachusetts ve Filipinler’den aldıkları beratlarla çalışan localar da vardır.

Japonya Bü. Locası 1957 yılında kurulmuştur, halen 21 loca ile 2950 üyesi var­dır. Adresi: Tokyo Masonic Center, 1-3 Shibakoen, 4-Chome, Minatı – Ku, Tokyo 105; Tel.: 03-3433-4981

Tarih: Japonya’da 1866 -1833 arasında İngiltere ve İskoçya’dan aldıkları be­ratlarla sekiz loca kurulmuştu. Bunların arasından 1870’de 498 No. (İsk.) ile kuru­lan Hiogo ve Osaka locası ile 1872’de kurulan 1401 No.lu (İng.) The Rising Sun Lo­cası Kobe’de, 1870’de kurulan 640 No.lu (İsk.) Star-in-the-East Locası da Yokoha­ma’da İkinci Dünya Harbinden sonra hala varlıklarını sürdürüyorlardı. 1950’den sonra Amerikan işgali altındaki Japonya’da, Filipin Bü. Locasından aldıkları be­ratlarla, Amerikan Webb tipi bir ritüelle çalışan birkaç loca kuruldu; 1952’de üye sayısı 900’ü bulmuştu. Bu localara, Çin’de komünist idarenin iktidarı ele geçirme­siyle önce Hong Kong’a sonra da Tokyo’ya sığman Massachussetts beratlı Sinim locası da katıldı. 1957’de 18 Filipin locasından 15’i bir araya gelerek Japonya Bü. Locasını kurdular. Üye sayısı 10500 idi. Amerikan askerlerinin ülkelerine dön­meye başlamalarıyla üye sayısında azalmalar başlamıştır. Günümüzde dahi, üyelerin büyük kısmı etnik Japon değildir. Üye sayısmı artırmak isteyen Japonya Bü. Locası ritüelleri Japonca’ya çevirmeye başlamıştır. 1980’li yıllarda çok katlı bir Masonic Center ve bir Masonik Hastane inşa

edilmiştir.

Ziyaret: Kıyafet koyu elbise veya smokingdir, ziyaretçi K. kendi regalyasını getirmelidir. Toplantı başlama saatleri 18.30-19.30 arasıdır. Her toplantıyı gayri resmi, alkolsüz hafif bir akşam yemeği izler, genelde ziyaretçilerin kısa bir konuş­ma yapmaları arzu edilir, dul kesesi yemekte dolaştırılır. İngiliz ve İskoç beratlı locaların toplantılarından sonra içki içilebilir.

Ritüel: Filipinlerden gelen, Kalifornia kökenli Webb ritüeli küçük farklılık­larla kullanılır. Localarm açılış ve kapanışları 3.cü derecededir; terfilerden önce adaylar sıkı bir sınavdan geçirilirler, Yükseliş Ritüeli tüm dramasıyla icra edilir. Çalışmalar genelde İngilizcedir.

FÎLİPİNLER:

Adres: Plaridel Masonic Temple, 1440 San Marcelino, Manila

Filipin Bü. Locası 1917’de kurulmuştur, halen 14600 üyesi ile 251 locası var­dır.

Tarih: Masonluk Filip inlere 1760 yılında, deniz ticareti yoluyla gelmiştir. 1812 yılında Katolik İspanyol iktidar tarafından masonluk yasaklanmış, mason­lar ülke dışına sürgün edilmiş ve mallarına el konulmuştur. Yasak katı bir şekilde 1850’ye kadar sürmüştür. 1856’da biri Portekiz’den diğeri de Almanya’dan berat alan iki loca, 1880’de de İspanya Grand Orient’inden aldıkları beratlarla 4 loca fa­aliyete geçmiş ve bu localar yerli ahaliyi de kabul etmeye başlamışlardır. Filipin- lerin milli kahramanı Jose Rizal K.de bu tarihlerde tekris olmuştur. İspanyol ege­menliğinin sona erdirildiği 1888 Amerika – İspanya savaşına kadar masonluk baskı altında kalmıştır. Harp sonrası çoğu Kalifomia’dan aldıkları beratlarla bir­çok loca faaliyete geçmiş ve 1917’de Filipin Bü. Locası tesis edilmiştir. Bu Büyük Loca sonradan bölünmüş ve Gran Logia del Archipelago Filipino ile Grande Orient Filipino gayri muntazam büyük locaları kurulmuştur.

Ziyaret: Filipin Bü. Locasına bağlı tüm localarm uyguladıkları ritüeller Kali- fomia kökenli Amerikan Webb ritüeline dayanır. Bu nedenle localar genelde 3.cü derecede açılırlar. Üst dereceler için 4-33 İskoç Riti uygulanır. Mesaiye başlama saati 18.00-19.30 arasmda değişir. Genelde toplantıdan sonra bir hafif yemek yen­mekle beraber, bazı localarda toplantıdan önce yemek yenir, bu takdirde de ye­mekte alkollü içki servisi yapılmaz.

Filipinli Masonlar milli giysileri olan Barong’u giyerler (ince beyaz pamuklu kumaştan yakası açık gömlek ve koyu renk pantalon). Barong gömlekleri çoğu zaman işlemelidir. Ziyaretçiler koyu elbise, smoking veya açık yakalı beyaz göm­lekle koyu renkte pantalon giyebilirler. Kendi regalyası olmayana regalya temin edilir.

Yönetim tarzı: Filipin Bü. Locası, idari olarak, her bir bölgenin başında bir Bölge Bü. Üs. Vekili olmak üzere 40 bölgeye bölünmüştür. Büyük Loca Nisan ayı­nın 4.cü Perşembesi toplanır.

Celil Layiktez

Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *