Monthly Archives: February 1997

GEÇİŞ RÎTLERİ İLE İLGİLİ İTİKATLAR

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

GEÇİŞ RÎTLERİ (*) İnsanlık tarihinde geriye doğru gittikçe, kutsal dünyanın sivil dünya üzerin­de artan egemenliğini görürüz. İlkel toplumlarda aynı toteme tapan insanlar kar­deş sayılır, güçlü kalan ve aile bağları onları birleştirirdi; bu arada, yaş farklılıkla­rı ile klan içinde üstlenilen görev ve sorumluluklar bu insanları daha küçük grup­lara ayırarak aralarındaki dayanışmayı bir üst düzeye çıkarırdı. Bu […]