Monthly Archives: September 1996

İSİMLERLE İLGİLİ İTİKATLAR (I)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Ağır hasta bir tanıdığımızdan söz ederken, kanser kelimesini yavaş sesle, hattâ etrafımıza bakınarak söylüyoruz; ölen birinden söz ederken de “ölüm” keli­mesini kullanmaktan kaçınarak, rahmetli oldu, kaybettik, bu dünyadan göçtü, ebedî maşrıka intikal etti gibi ifadeler kullanıyoruz. Günümüzde dahi, korkula­cak bir şeyin ismini telâffuz etmekle onu getirmekten, çağırmaktan, şuur altı çeki­niyoruz. Kelimelerin gerçeği kapsadıklarına dair inanış, […]

KIT’A AVRUPASINDA MASONLUĞUN GELİŞMESİ

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Rene Pieyns, L’Itineraire du Compagnon’dan (Fondation Marcel Hofmans) derlenmiştir. C.L İngiltere Büyük Locasının kuru­luş yılı olan 1717 den sonra İngilte­re’nin dışında Hürmasonluk hızlı bir gelişme gösterdi. İngiliz İmparatorlu­ğunun uluslararası etkisi ile müstem­leke siyaseti sonucunda, ilk önce İngi- lizler için (askeri localar) sonra da ye­rel toplumlar için dünyanm her yerin­de localar kuruldu: 1725 Paris, 1728 Madrid, […]