Monthly Archives: October 1999

DÜRZÎLER; EL MAKRÎZÎ’YE GÖRE AL-HAKÎM

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

İsmailî Mezhebine bağlı Dürzîler’in tarihi 11. ci yüzyılın başlarında Haşişin tarikatıyla iç içe gelişir. Haşişînler, Cengiz Han’ın akıncıları tarafından yok edi­lince de onun mirasçısı olarak devam eder. Dürzi mezhebini Fatımî soyundan Mısırlı Halife Al-Hakîm kurdu. Ha- kim’den sonra sonuncu peygamber olduğunu iddia eden Darazi tarikatın başma geçti. Ondan sonra gelen Hamza, müritleri İslâm dini mecburiyetlerinden […]